Bobos
Texto de Agnès de Lestrade
©Editións Milan 2009, Francia